Čestit ili sretan Božić

Čestit Božić ili sretan Božić

Rijet­ko se tko pos­ljed­njih deset­lje­ća nije našao u situ­aci­ji da pri čes­ti­ta­nju Boži­ća ne zna koji pri­djev upo­tri­je­bi­ti, čes­tit ili sre­tan. Kao što zna­mo, danas se upo­treb­lja­va­ju oba, a u buduć­nos­ti će vje­ro­jat­no prev­la­da­ti jedan, onaj koji govor­ni­ci odaberu.

Pri­djev sre­tan svi razu­mi­je­mo i nje­go­va upo­tre­ba ni u kojoj želji nije spor­na. Nesi­gur­ni smo oko pri­dje­va čes­tit. On danas zna­či: „čas­tan, pošten, valjan, nepo­ro­čan, ugle­dan” (obič­no za lju­de), ali i „prik­la­dan, dos­to­jan”. Nekoć je zna­čio i „sre­tan”, no danas to više ne zna­či. Pri­djev čes­tit naime nas­tao je pre­ma sta­roj ime­ni­ci čest, koja je zna­či­la „dio, komad” (otud riječ čes­ti­ca), ali i „dio dobra ili zla koji neko­me pri­pad­ne”, odak­le se zna­če­nje pomak­nu­lo do ime­ni­ce „sre­ća”. Čes­tit je tako ozna­či­vao ono­ga koje­mu su „dani dobri ili veli­ki dije­lo­vi neče­ga”, to jest ono­ga koji je „sre­tan”. Je li zna­če­nje „čas­tan, ugle­dan, pošten” doš­lo pod utje­ca­jem ime­ni­ce čast ili je riječ o poma­ku zna­če­nja (čas­tan, pošten, a time i ugle­dan kao onaj koji ima sre­će i koje­mu je dano dobro), teško je sa sigur­noš­ću reći, no sigur­no je da je pri­djev čes­tit više sto­lje­ća imao dva zna­če­nja − „ugle­dan” i „sre­tan”. Iako ostat­ke poto­nje­ga zna­če­nja ovo­ga pri­dje­va još pro­na­la­zi­mo u gla­go­lu čes­ti­ta­ti (pože­lje­ti sre­ću) ili u pri­dje­vu zlo­čest (koji sadr­ža­va zlu sre­ću), ono se ipak s vre­me­nom izgubilo.

Upra­vo sto­ga pri­djev čes­tit danas neće­mo upo­tri­je­bi­ti za čes­ti­ta­nje pri­mje­ri­ce rođen­da­na, Nove godi­ne, Dana držav­nos­ti, čak ni Uskr­sa. Pri­djev čes­tit u sin­tag­mi čes­tit Božić više je na razi­ni fra­ze nego stvar­no­ga suvre­me­nog zna­če­nja. U tome smis­lu izraz čes­tit Božić može­mo tuma­či­ti kao dio tra­di­ci­je, no pri­tom ne tre­ba smet­nu­ti s uma da je i izraz sre­tan Božić tako­đer dio tra­di­ci­je, na kra­ju, čes­tit u tra­di­ci­onal­no­me smis­lu čes­ti­ta­nja tre­ba zna­či­ti upra­vo „sre­tan”.

Važ­no je shva­ti­ti da izraz čes­tit Božić nije ni po čemu „hrvat­ski­ji” i bolji od obič­ne želje sre­tan Božić, kako se to kat­kad pri­ka­zu­je. Kao što već reko­smo, u proš­los­ti je pri­djev čes­tit zna­čio upra­vo „sre­tan”, a danas mu je zna­če­nje ponaj­pri­je „pošten, dos­to­jan” i ne upo­treb­lja­va se za čes­ti­ta­nje dru­gih blag­da­na i praz­ni­ka. Zbog toga je govor­ni­ci­ma zna­če­nje pri­dje­va čes­tit u ovo­me izra­zu vrlo nejas­no, o čemu svje­do­če i broj­ne „teori­je”. Naime, nema­ju­ći dru­go­ga izbo­ra, govor­ni­ci su si poku­ša­li sami objas­ni­ti zna­če­nje pri­dje­va čes­tit pri čes­ti­ta­nju Boži­ća. Pre­tra­žu­ju­ći inter­net naiš­li smo na uis­ti­nu neo­bič­na tuma­če­nja, pri­mje­ri­ce da je to dan kad je rođen Isus pa se zato čes­ti­ta s čes­tit, da se kaže čes­tit jer Božić dola­zi pri­je Nove godi­ne ili zato što tra­je jedan dan… Ovi kre­ativ­ni poku­ša­ji objaš­nja­va­nja nedvoj­be­no pot­vr­đu­ju da izraz čes­tit Božić danas jed­nos­tav­no − ne razumijemo.

Da zaklju­či­mo, pri oda­bi­ra­nju pri­dje­va za čes­ti­ta­nje pot­pu­no ste slo­bod­ni. Želi­te li upo­tri­je­bi­ti pri­djev čes­tit, slo­bod­ni ste to uči­ni­ti i nit­ko vas nema pra­vo isprav­lja­ti. Želi­te li pak izbje­ći bilo kak­vo i bilo čije poli­tič­ko eti­ke­ti­ra­nje na mjes­tu koje nije pri­mje­re­no tomu, može­te poseg­nu­ti za nekim „poli­tič­ki neutral­nim”, a ipak pri­mje­re­nim pri­dje­vom poput bla­gos­lov­ljen, rados­tan ili veseo.

Ilus­tra­ci­ja: Jean-Bap­tis­te Ter­ra­zzo­ni, Pexels