Broj i brojka

Broj i brojka

U govo­ru ih se čes­to ne raz­li­ku­je, no ove dvi­je rije­či ne zna­če isto.

Broj je ponaj­pri­je mate­ma­tič­ki pojam. Bro­je­vi mogu biti par­ni i nepar­ni, pri­rod­ni, raci­onal­ni, cije­li, slo­že­ni i jed­nos­tav­ni; mogu biti i kuć­ni, poštan­ski, tele­fon­ski, iden­ti­fi­ka­cij­ski, matič­ni, ali i sret­ni ili nesret­ni i još koje­kak­vi. Bro­je­ve zapi­su­je­mo slo­vi­ma ili brojkama.

Broj­ka je znak kojim zapi­su­je­mo broj. U Hrvat­skoj upo­treb­lja­va­mo arap­ske i rim­ske broj­ke, pri čemu rim­ske ima­ju pri­lič­no ogra­ni­če­nu upo­tre­bu (pri­mje­ri­ce u kemi­ji za ozna­či­va­nje valen­ci­je ele­me­na­ta, u ime­ni­ma nekih veli­ko­dos­toj­ni­ka, na ana­log­nim sato­vi­ma, kat­kad u izda­vaš­tvu za ozna­či­va­nje godi­ne izda­nja ili godi­šta publikacija...).

Dak­le valja obra­ti­ti pozor­nost na upo­tre­bu ovih rije­či. Kat­kad je teže odre­di­ti koju bi valja­lo upo­tri­je­bi­ti, no u veći­ni se slu­ča­je­va to može razlučiti.

Broj­ka neza­pos­le­nih ras­te. > Broj neza­pos­le­nih raste.

Raz­li­či­ti izvo­ri navo­de raz­li­či­te broj­ke. > Raz­li­či­ti izvo­ri navo­de raz­li­či­te bro­je­ve.

Kazalj­ka se pri­bli­ža­va­la bro­ju 12. > Kazalj­ka se pri­bli­ža­va­la broj­ci 12.

arap­ski bro­je­vi > arap­ske broj­ke

Ilus­tra­ci­ja: Geor­ge Bec­ker, Pexels