Večeras, sinoć, noćas

Večeras, sinoć i noćas

Zna­če­nja nave­de­nih vre­men­skih pri­lo­ga nisu pot­pu­no pre­ciz­na i raz­li­či­ti ih rječ­ni­ci raz­li­či­to tumače.

Veče­ras zna­či „ovu večer, večer koja slijedi”.

Veče­ras je sve tako tiho i mirno.

Veče­ras ću ja kuhati.

Pri­log sinoć nešto je teže odre­di­ti. On se odno­si na dio pret­hod­no­ga dana, a zna­či „jučer nave­čer, tije­kom juče­raš­nje večeri”.

Sreo sam ga sinoć u gradu.

Kao što je teško odre­di­ti gra­ni­cu izme­đu veče­ri i noći, tako je i zna­če­nje pri­lo­ga sinoć teško ogra­ni­či­ti na večer, sto­ga se može naići i na nje­go­vu upo­tre­bu u zna­če­nju „tije­kom proš­le noći”.

Sinoć sam se dobro naspavala.

Pri­log noćas ima naj­ši­re zna­če­nje: ozna­ču­je pret­hod­nu noć, noć koja upra­vo tra­je, odnos­no noć koja dolazi.

Noćas sam loše spavao.

Noćas je baš hladno.

Noćas ću ići rani­je spavati.

Ilus­tra­ci­ja: Sid Balac­han­dran, Uns­plash