Ciljan − ciljani − ciljni

Ciljan − ciljani − ciljni

Dono­si­mo još malo pri­djev­nih paro­ni­ma čije se zna­če­nje neri­jet­ko brka.

Ciljan i cilja­ni zapra­vo su isti pri­djev, samo je prvi oblik neo­dre­đen, a dru­gi odre­đen. Pri­djev je nas­tao pre­ma gla­go­lu cilja­ti, sto­ga mu je i zna­če­nje pove­za­no s njim − „onaj na koji se cilja, na koji se usmje­ra­va, kojem se teži”. Govo­ri­mo tako o cilja­no­me jezi­ku, cilja­noj publi­ci, cilja­noj sku­pi­ni

Pri­djev cilj­ni nas­tao je pre­ma ime­ni­ci cilj i odno­si se na nju − „onaj koji se odno­si na cilj”. Ovaj je pri­djev rje­đi u upo­tre­bi jer mu je zna­če­nje zapra­vo vrlo usko i spe­ci­fič­no, veza­no uz cilj: cilj­na crta ili cilj­na lini­ja, cilj­na rav­ni­na, cilj­na vrp­ca...

Ilus­tra­ci­ja: RUN 4 FFWPU, Pexels