Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine

Oko pisa­nja ime­na vjer­skih gra­đe­vi­na ne vla­da pot­pu­na suglas­nost. Uglav­nom se svi sla­žu da se ime­ni­ce bazi­li­ka, crk­va, kape­la, kape­li­ca, kate­dra­la… sma­tra­ju općim ime­ni­ca­ma te da se pišu malim počet­nim slo­vom i kad se nala­ze na počet­ku izra­za kojim se ime­nu­je neka vjer­ska građevina.

Oko počet­nog slo­va pri­dje­va sve­ti ne pos­to­ji suglas­nost (dio jezi­kos­lo­va­ca sma­tra da se tre­ba pisa­ti veli­kim počet­nim slo­vom, a dio pred­nost daje pisa­nju malim počet­nim slo­vom). Pri­tom je ipak malo počet­no slo­vo češ­će u upotrebi.

Samo se ime sve­ti­ce piše narav­no veli­kim počet­nim slo­vom. Uobi­ča­ji­lo se tako pisa­nje: crk­va sve­te Kata­ri­ne (iako bi se pre­ma nave­de­no­me moglo pisa­ti i crk­va Sve­te Kata­ri­ne), bazi­li­ka sve­to­ga Petra, kate­dra­la sve­to­ga Stje­pa­na

Kada ime sve­ca ozna­ču­je vjer­sku gra­đe­vi­nu, i pri­djev sve­ti piše se veli­kim počet­nim slovom:

Sve­ta Kata­ri­na = crk­va posve­će­na sve­toj Katarini

Sve­ti Mar­ko = crk­va posve­će­na sve­to­mu Mar­ku.

Slič­no je i kada ime sve­ca ozna­ču­je nje­gov blagdan:

Sve­ta Ana = blag­dan u čast sve­te Ane.

Kada ime­ni­ca crk­va zamje­nju­je vlas­ti­to ime odre­đe­ne vjer­ske orga­ni­za­ci­je (Kato­lič­ke crk­ve, Angli­kan­ske crk­ve, Evan­ge­lič­ke crk­ve…), piše se veli­kim počet­nim slovom.

Papa je vrhov­ni pogla­var Crkve.