Zajutrak

Zajutrak

Ime­ni­ca zaju­trak ozna­ču­je prvi dnev­ni obrok. Iako se neri­jet­ko sma­tra sino­ni­mom za doru­čak, on to zapra­vo ne mora biti, što ipak uve­li­ke ovi­si o izva­nje­zič­nim aspek­ti­ma. Na kra­ju sama riječ doru­čak suge­ri­ra da je to obrok koji se bla­gu­je kas­ni­je, to jest bli­že ručku.

Eti­mo­lo­ški se riječ zaju­trak pove­zu­je uz gla­gol zaju­tri­ti („sva­nu­ti, zapo­če­ti dan”). Riječ je nesum­nji­vo jed­na od onih koje je iznim­no teško skla­nja­ti i velik broj govor­ni­ka hrvat­skog jezi­ka ima s tim problema.

 

JEDNINA

MNOŽINA

N

zaju­trak zaju­tar­ci

G

zaju­tar­ka zaju­ta­ra­ka

D

zaju­tar­ku zaju­tar­ci­ma

A

zaju­trak zaju­tar­ke

V

zaju­tar­ku zaju­tar­ci

L

zaju­tar­ku zaju­tar­ci­ma

I

zaju­tar­kom zaju­tar­ci­ma

Ilus­tra­ci­ja: Joseph Gon­za­lez, Uns­plash