Dinosauri

Dinosauri ili dinosaurusi

Ove se živo­ti­nje u hrvat­skom jezi­ku nazi­va­ju dino­sa­uri. Naziv je podri­je­tlom lati­ni­zi­ra­na kova­ni­ca (dino­sa­urus) grč­kih rije­či deinos („stra­šan”) i sauros („gušter”). Riječ je stvo­re­na sre­di­nom 19. sto­lje­ća da bi se njo­me ozna­čio ovaj živo­tinj­ski red.

Budu­ći da ime­ni­ce iz latin­skog jezi­ka pre­uzi­ma­mo tako da im odba­ci­mo nas­ta­vak ‑us, i riječ dino­sa­urus pre­uze­li smo bez latin­skog nas­tav­ka za nomi­na­tiv, dak­le kao dino­sa­ur.

Da zaklju­či­mo: oblik dino­sa­urus valja izbje­ga­va­ti i zamje­nji­va­ti ga pohr­va­će­nim obli­kom dino­sa­ur.

svi­jet dino­sa­uru­sa > svi­jet dinosaura

šet­nja s dino­sa­uru­si­ma > šet­nja s dinosaurima

Ilus­tra­ci­ja: Cot­ton­bro Stu­dio, Pexels