Stilist

Stilista ili stiliste

U nas­lo­vu su geni­tiv­ni obli­ci ime­ni­ca sti­list i sti­lis­ta. Iako govor­ni­ci uglav­nom nema­ju pro­ble­ma s nomi­na­ti­vom, odnos­no zna­ju da je u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku pri­hva­ćen samo oblik sti­list, ne i sti­lis­ta, pro­ble­mi sa sklo­nid­bom nisu rijet­ki. No kre­ni­mo redom.

Riječ je o ime­ni­ca­ma muškog roda nas­ta­li­ma od stra­nih rije­či koje zavr­ša­va­ju na ‑ist/‑ista. U počet­ku su se jav­lja­la oba sufik­sa i ime­ni­ce su bile načel­no rav­no­prav­ne, no s vre­me­nom su govor­ni­ci svo­jom upo­tre­bom oda­bra­li obli­ke na ‑ist. Ovaj oda­bir ima smis­la jer se obli­ci na ‑ist (ide­alist, nutri­ci­onist, sti­list, kro­atist…) skla­nja­ju kao i dru­ge ime­ni­ce muškog roda, dok se ime­ni­ce na ‑ista skla­nja­ju kao veći­na ime­ni­ca žen­skog roda.

Danas govor­ni­ci uglav­nom nema­ju pro­ble­ma oko izbo­ra ovih rije­či. Barem ne u nomi­na­ti­vu. No pro­ble­mi nas­ta­ju već u geni­ti­vu: je li nas­ta­vak ‑a ili ‑e? Ova se nesi­gur­nost može izbje­ći tako da ime­ni­cu na ‑ist uspo­re­di­mo s nekom dru­gom ime­ni­com muškog roda za živo, pri­mje­ri­ce s ime­ni­com gos­po­din. Nas­tav­ci bi im tre­ba­li biti jednaki.

N

stilist
stilista

G

stilista
stiliste

D

stilistu
stilisti

A

stilista
stilistu

V

stiliste
stilisto

L

stilistu
stilisti

I

stilistom
stilistom

Ilus­tra­ci­ja: Mario Tassy, Uns­plash