Dobro došli i dobrodošli

Dobro došli i dobrodošli

Čes­te su nedo­umi­ce, a time i pogre­ške, oko pisa­nja ovih rije­či. Naj­kra­će reče­no, one se mogu pisa­ti i odvo­je­no i spo­je­no, ali pri­tom ne zna­če isto: izraz dobro doš­li nači­njen je od pri­lo­ga i gla­go­la, dok je dobro­doš­li pridjev.

Obli­ci dobro došao (dobro doš­la, dobro doš­lo), dobro doš­li (dobro doš­le, dobro doš­la) spoj su pri­lo­ga (dobro) i gla­go­la (doći), toč­ni­je gla­gol­sko­ga pri­dje­va rad­no­ga. Ovis­no o tome što se želi reći, ovi obli­ci mogu biti opta­tiv ili perfekt.

Opta­tiv je gla­gol­ski način kojim se izri­če želja. Tvo­ri se od gla­gol­sko­ga pri­dje­va rad­no­ga (Živio! Živje­li! Poči­vao.). Ovaj oblik čes­to ima dopu­nu, pri­mje­ri­ce pri­djev­nu, pri­lož­nu ili ime­nič­ku (Zdra­va bila! Vino pili! Brzo se vidje­li!). To zna­či da je oblik dobro doš­li opta­tiv. Dak­le želi­mo li dobro­doš­li­cu posje­ti­te­lji­ma svo­je mrež­ne stra­ni­ce ili svo­je trgo­vi­ne, tre­ba­li bismo pisa­ti raz­dvo­je­no: dobro doš­li.

Sto­ji li uz izraz dobro doš­li i pre­zent pomoć­no­ga gla­go­la biti, riječ je o per­fek­tu gla­go­la doći u izra­zu dobro doći, ali se i u tom slu­ča­ju izraz piše odvo­je­no (To mi je zna­nje dobro doš­lo.). Ako nismo sigur­ni, izraz može­mo sta­vi­ti u dru­go gla­gol­sko vri­je­me, pri­mje­ri­ce u futur prvi (To će mi zna­nje dobro doći.). Gla­gol­ski oblik će (dobro) doći ne ostav­lja sum­nju da se izraz dobro doš­li mora pisa­ti odvojeno.

Ovaj izraz može biti i pri­djev. Nas­tao je pre­ma gla­gol­skom izra­zu, ali se piše kao jed­na riječ: dobro­do­šao (dobro­doš­la, dobro­doš­lo), dobro­doš­li (dobro­doš­le, dobro­doš­la). S obzi­rom na to da gla­gol­ski pri­djev rad­ni ima odli­ke pri­dje­va (tri roda, dva bro­ja, sklo­nid­bu), nije bilo teško od nje­ga stvo­ri­ti novu riječ, to jest pra­vi pridjev.

Pri­djev naj­češ­će dola­zi kao dopu­na ime­ni­ci, pa nam i to može pomo­ći pri raz­li­ko­va­nju. Ne zabo­ra­vi­mo i to da se pri­dje­vi skla­nja­ju, a gla­go­li ne (Vi ste uvi­jek dobro­doš­li gos­ti. Vese­li­mo se dobro­doš­lim gos­ti­ma.).

Kat­kad je teško odre­di­ti o kojoj se vrsti rije­či radi, a pre­ma tome i kako se piše. Pri­mje­ri­ce kad je ovaj izraz dio pre­di­ka­ta − je li pra­vi pre­di­kat (gla­gol i pri­log) ili je imen­ski pre­di­kat (gla­gol biti i pri­djev). Čini nam se da je u tak­vim slu­ča­je­vi­ma naj­bo­lje kon­cen­tri­ra­ti se na smi­sao i upo­tri­je­bi­ti poko­je lukav­s­tvo, pri­mje­ri­ce pro­mje­nu gla­gol­skog vre­me­na ili pridjeva.

Svi su nam pri­jed­lo­zi dobro doš­li.   (FUTUR: Svi će nam pri­jed­lo­zi dobro doći.)

Pri­jed­lo­zi su uvi­jek dobro­doš­li.   (FUTUR: Pri­jed­lo­zi će uvi­jek biti dobro­doš­li.)

U prvim je dvje­ma reče­ni­ca­ma riječ o gla­gol­skom pre­di­ka­tu (tvo­ri ga gla­gol doći u odgo­va­ra­ju­ćem vre­me­nu), a u dru­gim dvje­ma o imen­skom pre­di­ka­tu (tvo­ri ga pomoć­ni gla­gol biti/htjeti u odgo­va­ra­ju­ćem vre­me­nu i pri­djev dobrodošao).

Ilus­tra­ci­ja: Tim Mos­shol­der, Uns­plash