Susjedski, susjedni, susjedov

Susjedski, susjedni, susjedov

Ova su tri pri­dje­va zna­čenj­ski srod­na, ali ipak jas­no razdvojena.

Pri­djev susjed­ski zna­či „koji se odno­si na susje­de, koji je svoj­stven susje­di­ma”. Pri­tom govo­ri­mo o susjed­skim odno­si­ma, susjed­skoj radoz­na­los­ti, susjed­skim dru­že­nji­ma, susjed­skoj pomo­ći, susjed­skim pra­vi­ma

Susjed­ni zna­či „koji je u nepo­sred­noj bli­zi­ni, koji je u susjed­stvu”: susjed­na drža­va, susjed­ni grad, susjed­no dvo­ri­šte, susjed­no brdo, susjed­na stra­ni­ca, susjed­ni kut...

Pri­djev susje­dov zna­či „koji pri­pa­da susje­du”. Govo­ri­mo tako o susje­do­vu psu, susje­do­vu auto­mo­bi­lu, susje­do­vu rođa­ku, susje­do­voj viken­di­ci...

 

Ilus­tra­ci­ja: Skit­terp­ho­to, Pexels