Javno mijenje ili javno mnijenje

Javno mijenje ili javno mnijenje

Iako se obje sin­tag­ma mogu čuti, jav­no mije­nje sva­ka­ko valja izbje­ga­va­ti. Mni­je­nje (rje­đe mnje­nje) gla­gol­ska je ime­ni­ca nas­ta­la od gla­go­la mni­ti, a koji zna­či „mis­li­ti, smatrati”.

Iako je sam gla­gol danas zas­ta­rje­li­ca, nje­go­va je ime­ni­ca pos­ta­la oživ­lje­ni­ca. Dodu­še, rijet­ko se upo­treb­lja­va izvan nave­de­ne sin­tag­me, a mogu­će je da je veći­na govor­ni­ka uop­će smis­lom ne pove­zu­je s gla­go­lom mni­ti. I vje­ro­jat­no baš zbog toga dio jezi­kos­lo­va­ca ne pri­hva­ća ovu sin­tag­mu i pre­po­ru­ču­je izraz jav­no miš­lje­nje. I mni­je­nje i miš­lje­nje gla­gol­ske su ime­ni­ce. Budu­ći da su gla­go­li od kojih su nas­ta­le zna­čenj­ski vrlo bli­ski, bli­ske su i one − jav­no mni­je­nje zapra­vo jest jav­no miš­lje­nje.

Pa ipak, ova je sin­tag­ma u dobroj mje­ri zaži­vje­la, a s njom je zaži­vje­la i jed­na naša zapos­tav­lje­na riječ, čime je u upo­tre­bu vra­ćen dio zabo­rav­lje­nog lek­si­ka. Ponov­na akti­va­ci­ja neak­tiv­nih jezič­nih ele­me­na­ta ne čini nam se nečim lošim.

Ilus­tra­ci­ja: Vlad Tchom­pa­lov, Uns­plash