Autocesta ili autoput?

Autocesta ili autoput

Hrvat­sko­mu stan­dard­nom jezi­ku pri­pa­da ime­ni­ca auto­ces­ta. Riječ je o vrsti ces­te, to jest o ces­ti nami­je­nje­noj ponaj­pri­je brzom auto­mo­bil­skom prometu.

Naziv auto­put ne sma­tra se dobro nači­nje­nim jer ime­ni­ca put, izme­đu osta­lo­ga, podra­zu­mi­je­va neure­đen ili mini­mal­no ure­đen, čes­to neplan­ski izgra­đen zem­lja­ni pros­tor koji slu­ži za puto­va­nje. Ime­ni­ca ces­ta, s dru­ge stra­ne, ozna­ču­je plan­ski stvo­ren i izgra­đen objekt s poprat­nim ele­men­ti­ma kao što su pro­met­ne ozna­ke i pro­met­ni zna­ko­vi, rub­nja­ci i slično.

Iz nave­de­no­ga može­mo zaklju­či­ti da je auto­ces­ta vrsta ces­te, ne vrsta puta, sto­ga joj tre­ba dati pred­nost pred ime­ni­com auto­put.

Ilus­tra­ci­ja: Bertsz, Pixa­bay