Zaspem i zaspim

Zaspem i zaspim

Riječ je zapra­vo o pre­zen­tu dva­ju raz­li­či­tih gla­go­la − zas­pa­ti i zasu­ti. Una­toč tomu što im infi­ni­ti­vi i nisu odvi­še slič­ni, u pre­zen­tu veći­ne lica raz­li­ku­je ih samo jed­no slovo.

Zaspati: zaspem ili zaspimČes­to ih govor­ni­ci zamje­nju­ju pa umjes­to reče­ni­ce „Zas­pim kao top.” čuje­mo „Zas­pem kao top.” A zas­pa­ti i zasu­ti u „topov­skom” kon­tek­s­tu zasi­gur­no nije isto. Da bismo zapam­ti­li koji pre­zent pri­pa­da kojem gla­go­lu, može­mo se pos­lu­ži­ti mne­mo­teh­ni­kom. Pri­mje­ri­ce, slo­vo i može nas aso­ci­ra­ti na oso­bu koja leži u kre­ve­tu, što može­mo pove­za­ti sa spa­va­njem, odnos­no s gla­go­lom zas­pa­ti. Dak­le gla­gol zas­pa­ti u pre­zen­tu ima slo­vo i.