Imena škola

Ime­na osnov­nih i sred­njih ško­la pišu se tako da se prvi član vlas­ti­tog ime­na piše veli­kim počet­nim slo­vom, a osta­li čla­no­vi malim, osim ako i sami nisu vlas­ti­ta imena.

Dak­le, kada njo­me poči­nje naziv obra­zov­ne usta­no­ve, sin­tag­ma „osnov­na ško­la” piše se Osnov­na ško­la. Ako naziv ne poči­nje ovom sin­tag­mom, ona se ne piše veli­kim počet­nim slo­vom jer sama nije vlas­ti­to ime.

Prva osnov­na škola

2. osnov­na škola

III. osnov­na škola

Obič­no sli­je­di uže ime, a naj­češ­će je riječ o ime­nu i pre­zi­me­nu neke zna­me­ni­te oso­be. Ako je uže ime usta­no­ve u nomi­na­ti­vu, ono se sma­tra zaseb­nim vlas­ti­tim ime­nom i nje­gov se prvi član piše veli­kim počet­nim slo­vom (po potre­bi i osta­li čla­no­vi), a uobi­ča­ji­lo se i pisa­nje navod­ni­ka jer su posri­je­di pre­uze­ta imena.

Osnov­na ško­la „Tin Ujević”

Osnov­na ško­la „Kralj Tomislav”

Osnov­na ško­la „Bra­ća Radić”

No kad je uže ime u geni­ti­vu, ono gubi svoj­stvo ime­na, ne piše se unu­tar navod­ni­ka, a ni nje­go­va se prva riječ više ne piše veli­kim počet­nim slo­vom ako nije vlas­ti­to ime.

Osnov­na ško­la Tina Ujevića

Osnov­na ško­la kra­lja Tomislava

Osnov­na ško­la bra­će Radić