Kako se sklanja imenica „bol”?

Kako se sklanja imenica „bol”?

Ime­ni­ca bol, vje­ro­va­li ili ne, zapra­vo su dvi­je ime­ni­ce! Naime u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku bol je i ime­ni­ca muško­ga roda, ali i ime­ni­ca žen­sko­ga roda.

Kada je muško­ga roda, bol ozna­ču­je tje­les­ni doživ­ljaj pat­nje (sna­žan bol u leđi­ma, s bolom u kolje­nu, jak osje­ćaj bola, zadrh­ta­ti od bola/bolova, grči­ti se u bolu/bolovima…).

Kada je žen­sko­ga roda, bol podra­zu­mi­je­va osjet dušev­ne pat­nje i trp­lje­nja (pre­pu­šta­ti se snaž­noj boli, lju­bav­ne boli, bori­ti se s dušev­nim boli­ma, drh­ta­ti od boli...).

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

JEDNINA

MNOŽINA

JEDNINA

MNOŽINA

N

bol
bolovi
bol
boli

G

bola
bolova
boli
boli

D

bolu
bolovima
boli
bolima

A

bol
bolove
bol
boli

V

bole/bolu
bolovi
boli
boli

L

bolu
bolovima
boli
bolima

I

bolom
bolovima
boli/bolju
bolima

Valja napo­me­nu­ti da je ovo ponaj­pri­je „rječ­nič­ka”, teorij­ska podje­la. Ova­ko objaš­nje­na i popra­će­na pro­bra­nim pri­mje­ri­ma izgle­da vrlo uvjer­lji­vo. No u upo­tre­bi je sta­nje malo dru­ga­či­je. Naime u jed­ni­ni se neri­jet­ko obli­ci žen­sko­ga roda upo­treb­lja­va­ju i za ime­no­va­nje tje­les­no­ga osje­ta bola. Tako ćemo pri­mje­ri­ce govo­ri­ti o mens­tru­al­noj boli, a ne o mens­tru­al­no­me bolu.

To narav­no ostav­lja pros­tor nesi­gur­nos­ti, no jed­nos­tav­no je riječ o jezič­no­me ele­men­tu koji se mije­nja i nije još konač­no defi­ni­ran jer rje­še­nje koje je ponu­di­la lek­si­ko­gra­fi­ja, koli­ko god bilo sus­tav­no, nije u pot­pu­nos­ti funk­ci­onal­no u uporabi.

Ilus­tra­ci­ja: Alexas_Fotos, Pixa­bay