Kuhani sirovi ili kuhani sirevi

Kuhani sirovi ili kuhani sirevi

Naziv ovo­ga mli­ječ­nog pro­izvo­da iza­zi­va nedo­umi­ce kad je u ins­tru­men­ta­lu jed­ni­ne (sirom ili sirem), odnos­no kad je u mno­ži­ni (siro­vi, siro­va, siro­vi­ma… ili sire­vi, sire­va, sire­vi­ma…). Jezič­ni pri­ruč­ni­ci uglav­nom ne dono­se spor­ne obli­ke ove ime­ni­ce, a detalj­ni­je se njo­me bave tek gramatike.

Ime­ni­ca sir pri­pa­da ime­ni­ca­ma čija osno­va zavr­ša­va na neka­daš­nje nep­ča­no (pala­tal­no) r, a zna­mo da pala­tal­ni gla­so­vi utje­ču na sklo­nid­bu ime­ni­ca muškog roda u ins­tru­men­ta­lu jed­ni­ne (tra­že nas­ta­vak ‑em), na mno­žin­ski ume­tak ako ga ime­ni­ca ima (-ev‑) te, ako se može tvo­ri­ti, na posvoj­ni pri­djev (‑ev).

No budu­ći da r već sto­lje­ći­ma nije nep­ča­no, sklo­nid­ba se pos­tup­no mije­nja i pri­la­go­đa­va onoj koja je svoj­stve­na ime­ni­ca­ma koji­ma osno­va ne zavr­ša­va nep­ča­nim gla­som. Tako se već uobi­ča­ji­lo da ovak­ve ime­ni­ce u ins­tru­men­ta­lu ima­ju nas­ta­vak ‑om, kaže­mo dak­le sirom (pita sa sirom, burek sa sirom), baš kao i čirom, hirom, mirom, pirom, virom...

Pro­ble­ma­tič­na osta­je mno­ži­na: siro­vi ili sire­vi. Nor­ma­tiv­ni pri­ruč­ni­ci ovdje nema­ju pot­pu­no jed­na­ke sta­vo­ve. Tako pre­ma jed­ni­ma prev­la­da­va oblik siro­vi, dok pre­ma dru­gi­ma pos­to­je dvoj­ni obli­ci (i sire­vi i siro­vi). Da nema jedins­tve­nog sta­va, zna­ko­vi­to pri­ka­zu­je i činje­ni­ca da Hrvat­ski jezič­ni savjet­nik na 140. stra­ni­ci, u dije­lu o mno­žin­skim umet­ci­ma, dono­si oblik siro­vi, ali u samom rječ­ni­ku, na 1330. stra­ni­ci, dono­si oblik − sire­vi.

Mogli bismo reći da ime­ni­ca sir, kao i ime­ni­ca čir, u mno­ži­ni može ima­ti dvos­tru­ke obli­ke. Za raz­li­ku od ime­ni­ca hir, pir ili vir, koje ima­ju samo obli­ke hiro­vi, piro­vi i viro­vi, ime­ni­ce sir i čir mogu ima­ti i ume­tak ‑ov‑ i ume­tak ‑ev‑ (siro­vi i sire­vi; čiro­vi i čire­vi). Iako su u upo­tre­bi češ­ći obli­ci sire­vi i čire­vi, ni obli­ci siro­vi i čiro­vi nisu pogrešni.

Pos­to­ji veli­ka moguć­nost da će u buduć­nos­ti i ime­ni­ca čir izgu­bi­ti mno­žin­ski oblik čire­vi i pri­la­go­di­ti se sus­ta­vu, dok nam se čini da bi to kod ime­ni­ce sir moglo biti malo spo­ri­je − ako se uop­će i dogo­di jer bi se mno­žin­ski oblik sire­vi mogao zadr­ža­ti kao raz­li­ka pre­ma pri­djev­nom obli­ku siro­vi (pre­ma sirov).

Ilus­tra­ci­ja: Cup of Couple, Pexels