Kožni, kožnat ili kožast?

Kožni, kožnat, kožast

I dok se kod pri­dje­va papir­na­ti i papir­ni zna­čenj­ska podje­la može napra­vi­ti rela­tiv­no lako, kod pri­dje­va kož­ni, kož­nat (odre­đe­ni oblik kož­na­ti) te kožast (kožas­ti) to je bit­no teže. Jezič­na lite­ra­tu­ra ni u proš­los­ti nije bila jedins­tve­na u odre­đi­va­nju zna­če­nja ovih pri­dje­va, a čini se da kon­sen­zus ne pos­to­ji ni danas.

U novi­je se vri­je­me pro­bi­ja zna­čenj­ska podje­la pre­ma kojoj odnos­ni pri­djev kož­ni zna­či „koji se odno­si na kožu” (kož­na bolest, kož­na infek­ci­ja, kož­ni osip, kož­na indus­tri­ja…), dok gra­div­ni pri­djev kož­nat zna­či „koji je (nači­njen) od kože” (kož­na­ta tor­ba, kož­na­to sje­da­lo, kož­na­to reme­nje, kož­na­te ruka­vi­ce…). Doda­je se kat­kad i pri­djev kožast, sa zna­če­njem „koji je poput kože”. On je u upo­tre­bi vrlo rije­dak i više je teorij­ska moguć­nost: kožas­ta tor­ba mogla bi tako biti tor­ba od umjet­ne kože.

No govor­ni­ci baš i ne pri­hva­ća­ju ovu podje­lu. Čini se da u svi­jes­ti govor­ni­ka pri­djev kož­ni ima šire zna­če­nje i obu­hva­ća i nave­de­no zna­če­nje pri­dje­va kož­nat, sto­ga su izra­zi poput kož­na tor­ba bit­no češ­ći nego kožna­ta tor­ba. S dru­ge stra­ne, kons­truk­ci­je poput kož­na­ta bolest ili kož­na­ta infek­ci­ja uop­će ne postoje.

Zanim­lji­vo je spo­me­nu­ti da se još na pri­je­la­zu sto­lje­ća pri­dje­vu kož­ni pri­da­va­lo zna­če­nje „koji je od kože”, a pri­dje­vu kož­nat „koji je poput kože”. A hoće li ova nova podje­la uis­ti­nu zaži­vje­ti ili će pri­djev kož­ni pot­pu­no zami­je­ni­ti pri­djev kož­nat, kao što se sada čini, saz­nat ćemo tek u budućnosti.

Ilus­tra­ci­ja: Kons­tan­tin Evdo­ki­mov, Unsplash