Kolumna by…

Kolumna by…

Engle­ski je jezik danas opći jezik spo­ra­zu­mi­je­va­nja u svi­je­tu, i to je iznim­no koris­no jer nam omo­gu­ću­je komu­ni­ka­ci­ju dos­lov­ce s lju­di­ma na dru­goj stra­ni našeg pla­ne­ta. No ipak nam valja raz­li­ko­va­ti dva zaseb­na jezič­na sus­ta­va: jedan je engle­ski, a dru­gi naš, hrvat­ski. Naše poz­na­va­nje engle­skog jezi­ka ne bi smje­lo utje­ca­ti na „zabo­rav­lja­nje” mate­rin­skog jezi­ka. Koli­ko god net­ko može mis­li­ti da ostav­lja dojam naobra­že­ne oso­be uba­ci­va­njem nepo­treb­nih engle­skih ele­me­na­ta u hrvat­ski jezik, to ipak nije tako. Pose­bi­ce je tak­va prak­sa kon­tra­pro­duk­tiv­na pri pisa­nju jer je to spo­ri­ja aktiv­nost koja nam dopu­šta da raz­mis­li­mo kako ćemo se izra­zi­ti. A budu­ći da se pisme­nost, opće­ni­to jezič­no zna­nje, usva­ja posred­no, čita­njem ili slu­ša­njem dru­gih sadr­ža­ja, oso­be  koje nisu na pri­hvat­lji­voj razi­ni poz­na­va­nja jezi­ka time sig­na­li­zi­ra­ju da vje­ro­jat­no nema­ju ni dru­gih zna­nja. U vri­je­me medij­ske pre­za­si­će­nos­ti dobro je zna­ti pro­ci­je­ni­ti kojem ćemo sadr­ža­ju posve­ti­ti svo­je vri­je­me; jezič­na je nez­grap­nost dobar poka­za­telj da sadr­žaj vrlo vje­ro­jat­no nije vri­je­dan konzumiranja.

Dobar pri­mjer kako poje­di­ni govor­ni­ci „zabo­rav­lja­ju” svoj jezik jest i upo­tre­ba engle­skog pri­jed­lo­ga by. Lju­di koji se nisu obra­zo­va­li da bi pre­vo­di­li čes­to mis­le da se sva­ka riječ iz stra­nog jezi­ka mora pre­ves­ti nekom rije­čju mate­rin­sko­ga. No to nije tako. Engle­ska se riječ by dois­ta teško pre­vo­di jed­nom rije­čju na hrvat­ski, što možda neko­ga zbu­nju­je, ali to nipo­što ne zna­či da se na hrvat­skom jezi­ku ne može reći ono što je reče­no na engle­sko­me. Narav­no da se može, a mi za to i ne tre­ba­mo pri­jed­log. U hrvat­sko­me se tak­vi odno­si izri­ču naj­češ­će posvoj­nim pri­dje­vom ili geni­ti­vom, odnos­no pre­ba­ci­va­njem iz pasi­va u aktiv.

kolum­na by Ana Anić > kolum­na Ane Anić

recep­ti by Ana > Ani­ni recepti

mali savje­ti by Iva i Ana > Ivi­ni i Ani­ni mali savjeti

napi­sa­no by Ivan > napi­sao Ivan

Ilus­tra­ci­ja: Kevin Malik, Pexels