Mount McKinley, Aljaska

Aljaska ili Alaska

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­oto­ka, ali i jed­ne savez­ne drža­ve unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Drža­va. Dos­ta je dugo tre­ba­lo da se jedan oblik usta­li, a usta­lio se oblik Alja­ska, sto­ga mu tre­ba dati prednost.

Ovo ime potje­če iz ale­ut­skog jezi­ka, no eti­mo­lo­gi­ja mu nije do kra­ja razjaš­nje­na. Evi­dent­no je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uze­ta u ruski jezik kao Аляска, i to još u 18. sto­lje­ću. Iz rusko­ga se riječ pro­ši­ri­la dalje, izme­đu osta­lih i u hrvat­ski jezik. Budu­ći da smo riječ već izrav­no pre­uze­li iz ruskog jezi­ka, nema potre­be da je ponov­no posu­đu­je­mo iz engle­sko­ga, tim više što je i engle­ska ina­či­ca Ala­ska nas­ta­la pre­ma ruskom nazi­vu (ne zabo­ra­vi­mo da je ovaj polu­otok bio u ruskom vlas­niš­tvu i da ga je SAD kupio od Rusije).

U dati­vu i loka­ti­vu ova ime­ni­ca može gla­si­ti Aljas­ci i Alja­ski. Naime zem­ljo­pis­na ime­na koja zavr­ša­va­ju na ‑ska (i skla­nja­ju se kao ime­ni­ce) u dati­vu i loka­ti­vu ima­ju dvoj­ne obli­ke: Sutjes­ci i Sutje­ski, Gra­diš­ci i Gradiški.

Ilus­tra­ci­ja: Carol M. Hig­h­smith, Library of Congress