Kontaktirati

Kontaktirati

I ovaj je gla­gol jedan od onih čija se real­na upo­tre­ba sve više raz­li­ku­je od usta­lje­ne upo­tre­be u hrvat­sko­me stan­dard­nom jeziku.

Gla­gol kon­tak­ti­ra­ti zna­či „ostvariti/ostvarivati kon­takt, doći/dolaziti u doti­caj s kim”, a u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ima dopu­nu u instrumentalu.

Zbog pos­la čes­to kon­tak­ti­ram s ljudima.

S njim kon­tak­ti­ram samo elek­tro­nič­kom poštom.

No u novi­je se vri­je­me ovaj gla­gol počeo upo­treb­lja­va­ti s aku­za­ti­vom. Posri­je­di je ponaj­pri­je utje­caj engle­skog jezi­ka, odnos­no nek­va­li­tet­nih pri­je­vo­da s tog jezi­ka. Tak­vu bi upo­tre­bu u stan­dard­nom jezi­ku tre­ba­lo izbje­ga­va­ti, a pred­nost bi valja­lo dati gla­go­li­ma javi­ti se ili obra­ti­ti se.

Kon­tak­ti­raj­te nas! > Javi­te nam se! ili Obra­ti­te nam se!

Kon­tak­ti­raj­te nas putem ema­ila. > Obra­ti­te nam se elek­tro­nič­kom poštom.

Ilus­tra­ci­ja: Andrea Piacqu­adio, Pexels