Ilustracija: rijeka Nil

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Pri zapi­si­va­nju ime­na ili nazi­va nuž­no je zna­ti dvi­je stva­ri: kako ime ili naziv toč­no gla­si i na što se toč­no odno­si. Ako se sas­to­ji od više sas­tav­ni­ca, nave­de­no mora­mo zna­ti za sva­ku od njih.

Nazi­vi virus­nih vrsta (kao i nazi­vi bilj­nih i živo­tinj­skih vrsta) pišu se malim počet­nim slo­vom, osim kada poči­nju rije­čju koja je i sama vlas­ti­to ime ili posvoj­ni pri­djev od vlas­ti­to­ga ime­na (to jest pri­djev na ‑ov, ‑ev ili ‑in). Zato piše­mo virus huma­ne imu­no­de­fi­ci­jen­ci­je, virus žute groz­ni­ce, ali Eps­te­in-Bar­rov virus. (Latin­ska su ime­na iznim­ke, no ona se i ne tiču hrvat­sko­ga pravopisa.)

Budu­ći da prva riječ u ime­nu ovo­ga viru­sa i nije odvi­še pro­ble­ma­tič­na, bolje da se poza­ba­vi­mo ostat­kom. Naj­pri­je se tre­ba­mo zapi­ta­ti: ŠTO JE ZAPADNI NIL? Je li to zapad­ni dio rije­ke Nila ili što­god dru­go? Budu­ći da Nil glav­ni­nom svo­je­ga toka teče od juga pre­ma sje­ve­ru, ne bismo odmah smje­li zaklju­či­ti da se izraz odno­si na zapad te rijeke.

I uis­ti­nu, Zapad­ni Nil zapra­vo je podru­čje, subre­gi­ja koja se sas­to­ji od osam dis­tri­ka­ta, a nala­zi se na sje­ve­ro­za­pa­du Ugan­de, zapad­no od Nila (tako­zva­no­ga Alber­to­va Nila), koji odre­đu­je nje­zi­nu istoč­nu gra­ni­cu. Na tome je pros­to­ru ovaj virus prvi put otkri­ven (1937. godi­ne) te je po nje­mu i dobio ime. Budu­ći da se ime­na zem­ljo­pis­nih podru­čja pišu veli­kim počet­nim slo­vom, ime ovo­ga podru­čja piše se Zapad­ni Nil, a ime viru­sa koji je po nje­mu nazvan virus Zapad­no­ga Nila.

Dodaj­mo još da bi spret­ni­ji izraz bio zapad­no­nil­ski virus jer bi se nji­me izbje­gle nedo­umi­ce oko veli­kih počet­nih slo­va. Tako bismo mogli govo­ri­ti i o zapad­no­nil­skoj groz­ni­ci, zapad­no­nil­skoj vru­ći­ci ili zapad­no­nil­sko­me ence­fa­li­ti­su.

Ilus­tra­ci­ja: cattan2011, Flickr