Misterij ili misterija

Misterij ili misterija

U hrvat­sko­me je stan­dard­nom jezi­ku ova ime­ni­ca u muškom rodu i gla­si mis­te­rij. Ona potje­če iz grč­kog jezi­ka (mys­te­ri­on), a pre­uze­li smo je, kao i veći­nu grč­kih rije­či, pre­ko latin­sko­ga, u kojem gla­si mys­te­ri­um.

Latin­ske ime­ni­ce koje zavr­ša­va­ju na ‑ium pre­uzi­ma­mo tako da se doče­tak ‑um zami­je­ni gla­som j (sta­dij pre­ma sta­di­um, akva­rij pre­ma aqu­ari­um, odnos­no mis­te­rij pre­ma mys­te­ri­um).

Valja pri­pa­zi­ti i na mno­ži­nu, ona gla­si mis­te­ri­ji, ne mis­te­ri­je.

 

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 
JEDNINA
MNOŽINA
JEDNINA
MNOŽINA

N

misterij
misteriji
misterija
misterije

G

misterija
misterija
misterije
misterija

D

misteriju
misterijima
misteriji
misterijama

A

misterij
misterije
misteriju
misterije

V

misteriju
misteriji
misterijo
misterije

L

misteriju
misterijima
misteriji
misterijama

I

misterijem
misterijima
misterijom
misterijama

 To je pra­va mis­te­ri­ja. > To je pra­vi misterij.

mis­te­ri­je svi­je­ta > mis­te­ri­ji svijeta

naj­ve­će mis­te­ri­je > naj­ve­ći misteriji

Ilus­tra­ci­ja: sanan­t­hro­pis, Pixa­bay