Odmoriti i odmoriti se

Odmoriti i odmoriti se

Oba ova gla­go­la, kao i nji­ho­vi nes­vr­še­ni par­nja­ci (odma­ra­ti i odma­ra­ti se), pri­pa­da­ju hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku, no valja obra­ti­ti pozor­nost na to kada koji upotrijebiti.

Kada govo­ri­mo o pre­ki­du neke aktiv­nos­ti ili počin­ku s ciljem povrat­ka utro­še­ne ener­gi­je i ela­na, upo­tri­je­bit ćemo povrat­ne gla­go­le odmo­ri­ti se i odma­ra­ti se – dak­le obli­ke sa zamje­ni­com se.

Nakon pos­la odma­ram. > Nakon pos­la se odmaram.

NASA tra­ži lju­de koji će spa­va­ti i odma­ra­ti. > NASA tra­ži lju­de koji će spa­va­ti i odma­ra­ti se.

Sre­do­zem­na med­vje­di­ca odma­ra u pli­ća­ku. > Sre­do­zem­na med­vje­di­ca odma­ra se u plićaku.

Gla­go­li odmo­ri­ti i odma­ra­ti (dak­le obli­ci bez zamje­ni­ce se) pri­je­laz­ni su gla­go­li jer zah­ti­je­va­ju dopu­nu, to jest objekt u aku­za­ti­vu. Nji­ma ozna­ču­je­mo da odma­ra­mo nešto.

Poneg­dje bih ostao dan-dva da odmo­rim izu­bi­ja­ne noge.

Pro­či­taj čim malo odmo­riš oči.

Pri radu na raču­na­lu, sva­kih 15 minu­ta tre­ba spus­ti­ti i odmo­ri­ti ruke.

Ilus­tra­ci­ja: Man­dy Jan­se, Flickr