Potreban i potrebit

Potreban i potrebit

Ovi se podri­je­tlom srod­ni pri­dje­vi u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku danas zna­čenj­ski razlikuju.

Pri­djev potre­ban češ­ći je u upo­ra­bi, a zna­či „onaj koji nekom tre­ba, bez kojeg se ne može ili može vrlo teško” (potre­ban nad­zor, potre­ban pri­je­vod, potreb­na suglas­nost, potreb­ni doku­men­ti).

Potre­bit zna­či „koji nešto tre­ba, koji ima neku potre­bu” (potre­bi­te obi­te­lji, potre­bi­to dije­te, potre­bi­ti sugra­đa­ni). On se danas čes­to upo­treb­lja­va kao poime­ni­če­ni pri­djev, to jest u ulo­zi ime­ni­ce, ponaj­pri­je u mno­ži­ni, a ozna­ču­je siro­te, siro­maš­ne osobe:

Potre­bi­ti će naj­s­naž­ni­je osje­ti­ti teret krize.

Mora­mo poma­ga­ti potrebitima.

Dak­le pri­dje­ve potre­ban i potre­bit ne valja mije­ša­ti jer su im zna­če­nja raz­li­či­ta − potreb­ni rad­ni­ci i potre­bi­ti rad­ni­ci nije isto.

Ilus­tra­ci­ja: Tim Mar­shall, Uns­plash