Radi i zbog

Radi i zbog

Pri­jed­lo­zi radi i zbog u upo­tre­bi se neri­jet­ko brka­ju. Radi ozna­ču­je namje­ru (Došao sam radi pre­gle­da.), a zbog uzrok (Kaš­ljao sam zbog dima.).

Izme­đu ovih dva­ju pri­jed­lo­ga ne pos­to­ji jedan koji bi bio „bolji” − oni u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku jed­nos­tav­no zna­če raz­li­či­te odnose.

Pri­jed­lo­gom radi izri­če­mo namje­ru i cilj radnje.

Zaklju­čaj se radi svo­je sigurnosti.

Zanim­lji­vo je i što je radi jedan od rijet­kih pri­jed­lo­ga u hrvat­skom jezi­ku koji može sta­ja­ti i iza rije­či na koju se odnosi.

Činim to radi tebe. = Činim to tebe radi.

Pri­jed­lo­gom zbog izri­če­mo uzrok.

Kas­ni zbog lošeg vremena.

Da bismo lak­še zapam­ti­li što se kojim pri­jed­lo­gom izri­če, može­mo se pos­lu­ži­ti mne­mo­teh­ni­kom: uzrok ozna­ču­je onaj pri­jed­log koji poči­nje na z.

Ipak, kat­kad je teško sa sigur­noš­ću odre­di­ti koji pri­jed­log valja upo­tri­je­bi­ti, pose­bi­ce u reče­ni­ca­ma koje su izvan kon­tek­s­ta. U tak­vim se slu­ča­je­vi­ma pre­po­ru­ču­je upo­tre­ba uzroč­nog pri­jed­lo­ga zbog.

Ilus­tra­ci­ja: Gena­ro Ser­vín, Pexels