Isti

Isti

Osim brka­nja s pri­dje­vom jed­nak, s pri­dje­vom isti ima­mo još „nepri­li­ka”. Naime iz admi­nis­tra­tiv­nog se sti­la širi jed­na manje poželj­na upo­ra­ba tog pri­dje­va: čes­to se upo­treb­lja­va da bi se izbje­glo ponov­no ime­no­va­nje ono­ga o čemu je riječ. No za to je bolje upo­tri­je­bi­ti zamje­ni­ce on, taj, ovaj ili izra­ze nave­de­ni, spo­me­nu­ti i slično.

Sve o raču­na­li­ma i upo­tre­bi istih. > Sve o raču­na­li­ma i nji­ho­voj upotrebi.

Pra­vil­ni­kom su regu­li­ra­na poseb­na sta­ni­šta i ribo­lov u isti­ma. > Pra­vil­ni­kom su regu­li­ra­na poseb­na sta­ni­šta i ribo­lov u njima.

Ne pot­pi­suj­te ugo­vo­re ako nis­te zado­volj­ni isti­ma. > Ne pot­pi­suj­te ugo­vo­re ako nis­te zado­volj­ni njima.

Ilus­tra­ci­ja: Ricar­do Mar­tínez Gon­zález, Pexels