S kliještima ili s kliještama

S kliještima ili s kliještama

Ime­ni­ca kli­je­šta sred­njeg je roda i ima samo mno­ži­nu (plu­ra­lia tan­tum). Kat­kad se umjes­to sred­njeg roda čuje žen­ski rod (kli­je­šte), no on se u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ne sma­tra pravilnim.

 

SREDNJI ROD

ŽENSKI ROD

N

kliješta
kliješte

G

kliješta
kliješta

D

kliještima
kliještama

A

kliješta
kliješte

V

kliješta
kliješte

L

kliještima
kliještama

I

kliještima
kliještama

 Molim te, dodaj mi kli­je­šte. > Molim te, dodaj mi kliješta.

Nedos­ta­ju mi kli­je­šte. > Nedos­ta­ju mi kliješta.

Rak je živo­ti­nja s kli­je­šta­ma. > Rak je živo­ti­nja s kliještima.

Ilus­tra­ci­ja: Hun­ter Haley, Uns­plash