Shema ili šema?

Shema ili šema

U hrvat­skom se stan­dard­nom jezi­ku pred­nost daje obli­ku she­ma, odnos­no izve­de­nim obli­ci­ma she­mat­ski, she­ma­tič­nost, she­ma­ti­zi­ra­ti

Riječ je podri­je­tlom grč­ka (skhema − oblik), ali smo je u hrvat­ski jezik pre­uze­li pre­ma nje­mač­kom obli­ku Sche­ma. Tako je nas­tao i oblik šema.

No pri pre­uzi­ma­nju tuđih rije­či u hrvat­skom se jezi­ku pred­nost daje obli­ci­ma iz izvor­nog jezi­ka, ne iz jezi­ka posred­ni­ka, a kla­sič­ni jezi­ci (grč­ki i latin­ski) pri­tom ima­ju pred­nost pred dru­gim jezi­ci­ma. To zna­či da će i hrvat­ski poseg­nu­ti za grč­kim izvor­ni­kom (baš kao i nje­mač­ki jezik) i pri­la­go­di­ti ga svo­jem sus­ta­vu (kao što je to i nje­mač­ki učinio).

Ilus­tra­ci­ja: RF._.studio, Pexels