Dizajnirati

Smijemo li designirati?

Gla­gol desig­ni­ra­ti potje­če od latin­sko­ga gla­go­la desig­na­re („ozna­či­ti, ozna­či­va­ti”), a u hrvat­ski je jezik pre­uzet u zna­če­nju „odre­di­ti, ime­no­va­ti koga za važ­nu duž­nost”, odnos­no u opće­ni­tom zna­če­nju „odre­di­ti, pre­do­dre­di­ti”. Ovaj se gla­gol u hrvat­skom jezi­ku upo­treb­lja­va vrlo rijet­ko, ali je u nave­de­nim zna­če­nji­ma pot­pu­no dobar (desig­ni­ra­ti kar­di­na­la, desig­ni­ra­ti minis­tre, desi­gi­ra­ti odgo­vor­ne).

No u novi­je vri­je­me može­mo naići na jedan dru­gi gla­gol „desig­ni­ra­ti”. Riječ je o gla­go­lu izve­de­no­me pre­ma nepri­la­go­đe­noj ime­ni­ci design. Narav­no, riječ je o ime­ni­ci dizajn. Nju smo pre­uze­li iz engle­skog jezi­ka (design), a podri­je­tlo joj je, poga­đa­te, latin­sko. Dizajn je danas pri­la­go­đen angli­zam: uklo­pio se u sus­tav hrvat­skog jezi­ka i više nema potre­be zapi­si­va­ti ga kao design. Samim time i gla­gol koji smo nači­ni­li od ove ime­ni­ce ne može­mo pisa­ti desig­ni­ra­ti, nego dizaj­ni­ra­ti.

Kao što vidi­mo, riječ je o dva­ma raz­li­či­tim gla­go­li­ma koji ima­ju i raz­li­či­ta značenja.

Ilus­tra­ci­ja: Juli­en Bac­he­let, Pexels