Njuškarenje

Što bi bilo „njuškarenje”?

Osim uobi­ča­je­nih sport­skih dis­ci­pli­na, onih ljud­skih, pos­to­je i kino­lo­ške sport­ske dis­ci­pli­ne. Naj­poz­na­ti­ja je tak­va dis­ci­pli­na agi­li­ti (pre­ma engle­sko­me agi­lity). Budu­ći da ovaj naziv zapra­vo nije čest u upo­tre­bi, ne čudi što se neri­jet­ko zapi­su­je i nepri­la­go­đe­no, to jest izvor­no, kao engle­ska riječ. Što­vi­še, pogreš­no je i izgo­va­ra­mo (umjes­to /agiliti/ tre­ba­li bismo reći /adžiliti/), a tako smo je i usvo­ji­li, pa može­mo reći da smo je posu­di­li pre­ma pisa­nju, a ne pre­ma izgo­vo­ru. I dok je nje­zi­na pri­la­god­ba tek­la rela­tiv­no jed­nos­tav­no (bilo je potreb­no zami­je­ni­ti slo­vo y slo­vom i), mi smo se susre­li s dis­ci­pli­nom čiji bi naziv bilo teže prilagoditi.

Ta se dis­ci­pli­na zove nosework, a riječ je o aktiv­nos­ti u kojoj se psi pri ostva­ri­va­nju cilja (pro­na­la­že­nju odre­đe­nog pred­me­ta ili oso­be, odnos­no otkri­va­nju odre­đe­nog miri­sa) osla­nja­ju na svo­je uro­đe­ne oso­bi­ne: iznim­no razvi­jen njuh i nagon za lov­lje­njem. Kad smo se prvi put susre­li s nazi­vom ovog spor­ta, pomis­li­li smo da je riječ o ime­nu koje će biti teško pri­la­go­di­ti hrvat­skom jezi­ku. Pre­ma izgo­vo­ru bi ovaj naziv gla­sio nouz­vrk ili noz­vrk (čak i nous­vrk ili nos­vrk). No dobi­ve­ni suglas­nič­ki sku­po­vi nipo­što ne bi bili svoj­stve­ni hrvat­skom jezi­ku, a poten­ci­jal­na bi se posu­đe­ni­ca pri­lič­no uda­lji­la od izvor­ne grafije.

S obzi­rom na to da je ter­min nov u hrvat­skom jezi­ku, čini­lo nam se da je pra­vo vri­je­me da ga poku­ša­mo pre­ves­ti, odnos­no da poku­ša­mo stvo­ri­ti riječ za nje­ga. Naime naj­lak­še je to uči­ni­ti kad ni izvor­na riječ u jezi­ku koji je posu­đu­je nema zna­če­nje i kad je jed­na­ko nepoz­na­ta kao i even­tu­al­na tvorenica.

Budu­ći da su u sre­di­štu cije­le aktiv­nos­ti psi kao živo­ti­nje s razvi­je­nim nju­hom, usre­do­to­či­li smo se na nju­šku, na kra­ju, ona je i u teme­lju engle­skog nazi­va. Budu­ći da pos­to­je­ći gla­go­li nju­ši­ti i nju­ška­ti svo­jim zna­če­njem nisu odgo­va­ra­li novom poj­mu, poku­ša­li smo nači­ni­ti novu riječ od osno­ve njušk-. Uzor su nam bili gla­go­li poput krsta­ri­ti, pla­ni­na­ri­ti ili pti­ča­ri­ti te smo nači­ni­li riječ nju­ška­ri­ti. Od tog smo gla­go­la stvo­ri­li ime­ni­cu nju­ška­re­nje, koja bi − ako je govor­ni­ci s vre­me­nom pri­hva­te − mogla zami­je­ni­ti engle­ski naziv nosework.

Ilus­tra­ci­ja: danielle828, Pixa­bay