Smičak

Što je smičak?

Vje­ru­je­mo da bez pre­tje­ri­va­nja može­mo reći da veći dio govor­ni­ka ne zna što ova riječ zna­či, iako zapra­vo nije nova. To je naime naša riječ za patent­ni zatva­rač, zip, cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus. S obzi­rom na to da su ove tuđi­ce pri­lič­no nes­pret­ne za izgo­vor, a i ne osje­ća­mo ih kao svo­je rije­či, poma­lo je čud­no što se riječ smi­čak nije proširila.

Smi­čak pri­pa­da poro­di­ci rije­či kao što su smik (kre­ta­ti se u smik), smi­ca­ti (sti­jen­ska se masa može smi­ca­ti po odre­đe­nim povr­ši­na­ma), smak­nu­ti („brzim pokre­tom nešto ski­nu­ti”), odnos­no mica­ti i mak­nu­ti. Dak­le naša je riječ i smis­lom nije dale­ko od ono­ga što tre­ba označivati.

Uspo­re­di­mo li je s nes­pret­nim tuđi­ca­ma cifer­š­lus ili raj­sfer­š­lus, čini nam se boljim izbo­rom. Riječ veći­ni govor­ni­ka još nije „ušla u uho”, no vje­ru­je­mo da uz kop­ču, vezi­ce i čičak i jedan smi­čak ima moguć­nos­ti zaži­vje­ti.

Ilus­tra­ci­ja: Mat Brown, Pexels