Što objave na društvenim mrežama govore o nama

Što objave na društvenim mrežama govore o nama

Istra­ži­va­či Sve­uči­li­šta u Pen­n­syl­va­ni­ji u surad­nji s istra­ži­va­či­ma Sve­uči­li­šta u Cam­brid­geu pro­uča­va­li su više od 700 mili­ju­na rije­či i izra­za koje je na Face­bo­oku objav­lji­va­lo 75 tisu­ća dobro­vo­lja­ca. Cilj je bio otkri­ti može li raču­nal­na ana­li­za jezi­ka na druš­tve­nim mre­ža­ma ponu­di­ti istu razi­nu uvi­da u osob­nost poje­din­ca kao kla­sič­ne psi­ho­lo­ške meto­de poput anke­ta, tes­to­va, upit­ni­ka i sličnoga.

Istra­ži­va­nje je omo­gu­ći­lo stva­ra­nje raču­nal­nog mode­la koji je pre­dvi­đao dob, spol i osob­nost volon­te­ra na teme­lju nji­ho­vih rije­či i izra­za. Sama su se pre­dvi­đa­nja poka­za­la neo­če­ki­va­no pre­ciz­ni­ma: istra­ži­va­či su u čak 92 pos­to slu­ča­je­va poga­đa­li spol ispi­ta­ni­ka na teme­lju nji­ho­vih obja­va na Face­bo­oku. Ne zabo­ra­vi­mo pri­tom da u engle­skom jezi­ku raz­li­ke izme­đu gra­ma­tič­kih rodo­va zapra­vo ne pos­to­je pa se spol može išči­ta­ti tek iz neko­li­ko zamje­ni­ca (he/she, him/her…) ili poje­di­nih rije­či (mother/father, daug­h­ter/son...). Dob su, unu­tar ras­po­na od tri godi­ne, poga­đa­li u više od 50 pos­to slu­ča­je­va, dok su u poga­đa­nju osob­nos­ti bili sla­bi­ji, ali u uspo­red­bi s kla­sič­nim tes­to­vi­ma goto­vo jed­na­ko precizni.

Znans­tve­ni­ci nagla­ša­va­ju da istra­ži­va­nje nije bilo usre­do­to­če­no na izra­ze i teme o koji­ma su naj­češ­će govo­ri­li muškar­ci odnos­no žene, nego na izra­ze koji su ih naj­vi­še raz­li­ko­va­li. Jezik koji su upo­treb­lja­va­li muškar­ci i jezik koji su rabi­le žene poka­za­li su se goto­vo jed­na­ki­ma i da rije­či u obla­či­ći­ma (kao na ilus­tra­ci­ji) poka­zu­ju apso­lut­nu učes­ta­lost, obla­či­ći bi bili goto­vo iden­tič­ni. No ovo se istra­ži­va­nje usre­do­to­či­lo na raz­li­ke u jezi­ku jer su zapra­vo one važ­ne za razvoj raču­nal­nog mode­la uz čiju bi se pomoć moglo naj­toč­ni­je odre­di­ti je li net­ko pri­mje­ri­ce muška­rac ili žena.

Iako je dak­le jezik muška­ra­ca i žena goto­vo jed­nak, upra­vo su se raz­li­ke poka­za­le iznim­no ste­re­otip­ni­ma. Pri­mi­je­ti­lo se tako da muškar­ci češ­će raz­go­va­ra­ju o spor­tu, vide­oigra­ma i ratu te da češ­će upo­treb­lja­va­ju psov­ke i vul­gar­ne izra­ze. Žene češ­će raz­go­va­ra­ju o kup­nji i kosi, ali i češ­će upo­treb­lja­va­ju prvo lice jed­ni­ne. Vrlo je zanim­lji­va uspo­red­ba upo­tre­be posvoj­ne zamje­ni­ce moj (moja): muškar­ci je upo­treb­lja­va­ju češ­će kada govo­re o svo­joj dje­voj­ci ili supru­zi nego što je upo­treb­lja­va­ju žene kada govo­re o svo­jem deč­ku ili suprugu.

Raš­čla­nji­va­nje rije­či pre­ma dobi oče­ki­va­no je poka­za­lo da ško­lar­ci češ­će od osta­lih govo­re o ško­li, a stu­den­ti o fakul­tet­skim tema­ma (ali ih dobra­no zači­nja­ju psov­ka­ma). Ispi­ta­ni­ci u dva­de­se­tim godi­na­ma nešto se više bri­nu oko pos­la, piva i vjen­ča­nja, dok su sta­ri­ji ispi­ta­ni­ci usre­do­to­če­ni­ji na svo­ju dje­cu i obitelj.

Što se tiče odre­đi­va­nja osob­nos­ti, ispos­ta­vi­lo se da eks­tro­ver­ti više vole govo­ri­ti o zaba­va­ma i suprot­nom spo­lu te da upo­treb­lja­va­ju duže rije­či, dok intro­ver­te više zani­ma­ju raču­na­la, inter­net i japan­ski medi­ji (ani­me, man­ge), a i sklo­ni su upo­tre­bi „japan­skih” emo­ti­ko­na (ˆ_ˆ). Pri­mi­je­ti­lo se i da ispi­ta­ni­ci koji žive na višim nad­mor­skim visi­na­ma češ­će upo­treb­lja­va­ju riječ „pla­ni­na”, dok neuro­tič­ni lju­di čes­to spo­mi­nju izra­ze „muč­no” i „depre­si­van”. No vje­ro­jat­no nit­ko nije oče­ki­vao da je emo­ci­onal­na sta­bil­nost u uskoj vezi s lju­bav­lju pre­ma košar­ci. Narav­no, iz ovo­ga se ne smi­je zaklju­či­va­ti da bav­lje­nje spor­tom utje­če na sma­nji­va­nje neuro­ze (iako bi ovu moguć­nost valja­lo detalj­ni­je pro­uči­ti), naime mogu­će je da lju­di koji pate od neuro­ze jed­nos­tav­no izbje­ga­va­ju sport.

Iako je ovo prvo veli­ko istra­ži­va­nje ove vrste, auto­ri su zaklju­či­li da model osob­nos­ti koji se teme­lji na jezi­ku druš­tve­nih mre­ža može pomo­ći znans­tve­ni­ci­ma u radu: umjes­to da tra­že mili­ju­ne volon­te­ra da ispu­nja­va­ju anke­te, u budu­ćim će istra­ži­va­nji­ma možda biti dovolj­no ima­ti volon­te­re koji će dopus­ti­ti da se ano­nim­no ana­li­zi­ra­ju nji­ho­ve jav­ne obja­ve na Face­bo­oku ili Twitteru.

Izvor: Per­so­na­lity, Gen­der, and Age in the Lan­gu­age of Soci­al Media: The Open-Voca­bu­lary Appro­ach, PLOS ONE