Tokom ili tijekom

Tokom ili tijekom

Ovi su pri­jed­lo­zi nas­ta­li od ins­tru­men­ta­la ime­ni­ca tok i tijek. Kao i oko nave­de­nih ime­ni­ca, i oko pri­lo­ga nas­ta­lih od njih pos­to­je nesuglasice.

U novi­je se vri­je­me sve češ­će ospo­ra­va oprav­da­nost pos­to­ja­nja pri­jed­lo­ga tokom i upu­ću­je se na pri­jed­log tije­kom („za vri­je­me čega”). Naime kao i ime­ni­ca tijek, i pri­jed­log tije­kom ima vre­men­sko značenje.

Radio sam tokom lje­ta. > Radio sam tije­kom ljeta.

Fes­ti­val se odr­ža­va tokom srp­nja. > Fes­ti­val se odr­ža­va tije­kom srpnja.

Sura­đi­va­li su tokom istra­ge. > Sura­đi­va­li su tije­kom istrage.

Neki jezi­kos­lov­ci sma­tra­ju da su oba pri­lo­ga dobra i da se mogu upo­treb­lja­va­ti u istom zna­če­nju, no čini se da se sve češ­će pred­nost daje obli­ku tije­kom, dok se oblik tokom sve rje­đe sma­tra prijedlogom.

Ilus­tra­ci­ja: Djim Loic, Uns­plash