Vikend

Svakog vikenda ili svaki vikend

U reče­ni­ca­ma Putu­jem sva­kog viken­da. i Putu­jem sva­ki vikend. pri­lož­ne ozna­ke vre­me­na ima­ju isto zna­če­nje. Riječ je o vre­men­skom geni­ti­vu (sva­kog viken­da) i vre­men­skom aku­za­ti­vu (sva­ki vikend).

Vre­men­ski geni­tiv i vre­men­ski aku­za­tiv ozna­ču­ju vri­je­me u kojem se nešto zbi­va, naj­češ­će su u služ­bi pri­lož­ne ozna­ke vre­me­na i u veći­ni se slu­ča­je­va mogu zami­je­ni­ti jedan dru­gim, što zna­či da se oba sma­tra­ju dobrima.

Sami se obli­ci sas­to­je od ime­ni­ce i pri­djev­ne rije­či (pri­dje­va, zamje­ni­ce ili bro­ja): proš­log čet­vrt­ka i proš­li čet­vr­tak, ovog mje­se­ca i ovaj mje­sec, prvo­ga dana i prvi dan

Prvi sam dan zakas­nio. = Prvo­ga sam dana zakasnio.

Spa­vao sam cije­li dan. = Spa­vao sam cije­lo­ga dana.

Taj sam uto­rak bio slo­bo­dan. = Toga sam utor­ka bio slobodan.

Ilus­tra­ci­ja: No Revi­si­ons, Uns­plash