Svjetlo i svijetlo

Svjetlo i svijetlo

I svje­tlo i svi­je­tlo dobri su obli­ci, ali ne zna­če isto. Što­vi­še, to nisu ni iste vrste riječi.

Svje­tlo je ime­ni­ca sred­njeg roda koja ozna­ča­va „ono što omo­gu­ću­je vid­lji­vost, svje­tlost”. Govo­ri­mo o pred­njem ili straž­njem svje­tlu, zele­nom svje­tlu, dnev­nom svje­tlu, upa­lje­nom ili uga­še­nom svje­tlu, svje­tlu na kra­ju tune­la

Svi­je­tlo je zapra­vo sred­nji rod pri­dje­va svi­je­tao (odre­đe­ni oblik svi­je­tli), a zna­či „koji je pro­žet svje­tlom, koji je u opre­ci pre­ma tam­no­me”. Tako može­mo spo­me­nu­ti svi­je­tlo odi­je­lo, svi­je­tlo nebo, svi­je­tlo ulje, svi­je­tlo pivo

Ilus­tra­ci­ja: NASA, Uns­plash