Svo i svih

Svo i svih

U nas­lo­vu su nave­de­ni dvoj­be­ni obli­ci zamje­ni­ce sav (sva, sve). U stan­dard­no­me jezi­ku oblik svo zapra­vo ne pos­to­ji. On se u govo­ru upo­treb­lja­va u sred­njem rodu umjes­to obli­ka sve, no to nije u skla­du sa stan­dar­di­zi­ra­nim obli­ci­ma. Dru­gim rije­či­ma, iako oblik svo u govo­ru nije rije­dak, pri upo­tre­bi stan­dard­no­ga jezi­ka valja ga zami­je­ni­ti obli­kom sve.

Svo je svo­je bogat­stvo raz­di­je­lio. > Sve je svo­je bogat­stvo razdijelio.

Nema­mo svo vri­je­me svi­je­ta. > Nema­mo sve vri­je­me svijeta.

Upo­tri­je­bit ću svo svo­je zna­nje. > Upo­tri­je­bit ću sve svo­je znanje.

Dru­ga je pogre­ška upo­tre­ba obli­ka svih u aku­za­ti­vu mno­ži­ne muško­ga roda umjes­to obli­ka sve. Ovak­va je upo­tre­ba karak­te­ris­tič­ni­ja za pri­mor­ske govore.

Stu­dij je za svih bes­pla­tan. > Stu­dij je za sve besplatan.

Pri­pre­mam izne­na­đe­nje za svih. > Pri­pre­mam izne­na­đe­nje za sve.

Volim vas svih. > Volim vas sve.

JEDNINA

MNOŽINA

 

muški

srednji

ženski

muški

srednji

ženski

N

sav
sve (svo)
sva
svi
sva
sve

G

sveg(a)
sve
svih, sviju

D

svem(u)
svoj
svim(a)

A

sveg(a)/sav
sve
svu
sve (svih)
sva
sve

V

sav
sve
sva
svi
sva
sve

L

svem(u)
svoj
svim(a)

I

svim(e)
svom
svim(a)

Ilus­tra­ci­ja: Rob Cur­ran, Uns­plash