Teoretizirati ili teorizirati

Teoretizirati ili teorizirati

Iako kat­kad može­mo naići i na gla­gol teori­zi­ra­ti (tvo­ren pre­ma ime­ni­ci teori­ja), taj oblik ne bi tre­ba­lo upo­treb­lja­va­ti jer već ima­mo gla­gol teore­ti­zi­ra­ti.

Gla­gol teore­ti­zi­ra­ti nije nas­tao od ime­ni­ce teori­ja. U nje­go­voj je osno­vi latin­ska ime­ni­ca teore­ti­cus, odnos­no naš pre­uze­ti, a danas i zas­ta­rje­li oblik teore­tik (danas govo­ri­mo teore­ti­čar). Pre­ma ime­ni­ci teore­tik stvo­ren je gla­gol teore­ti­zi­ra­ti tako da je odba­čen doče­tak ‑ik te je dodan sufiks ‑izi­ra­ti. Na sli­čan je način tvo­ren i pri­djev teoret­ski (odba­čen je ‑ik, a dodan ‑ski). Pri­djev teorij­ski stvo­ren je kas­ni­je, i to pre­ma ime­ni­ci teori­ja, a i danas se dije­lom zna­čenj­ski podu­da­ra s pri­dje­vom teoret­ski (iako pos­to­je jas­ne naz­na­ke nji­ho­va pot­pu­no­ga zna­čenj­skog  razdvajanja).

Da zaklju­či­mo, s obzi­rom na to da nam nisu potreb­na dva gla­go­la, nema ni potre­be za stva­ra­njem novoga.

Ilus­tra­ci­ja: Jan­ko Fer­lič, Uns­plash