Vrata ili vratiju

Vrata ili vratiju

Ime­ni­ca vra­ta sred­nje­ga je roda i ima samo obli­ke za mno­ži­nu, to jest uop­će nema jed­ni­nu, sto­ga kaže­mo da je plu­ra­lia tan­tum.

Iako se skla­nja kao i osta­le ime­ni­ce sred­nje­ga roda u mno­ži­ni (na pri­mjer kao riječ jata), čes­to se u geni­ti­vu upo­treb­lja­va oblik vra­ti­ju. Taj oblik u hrvat­sko­me stan­dard­nom jezi­ku ne pos­to­ji, a geni­tiv mno­ži­ne gla­si vra­ta.

Sklo­ni se s vra­ti­ju! > Sklo­ni se s vrata!

Sta­jao je do vra­ti­ju. > Sta­jao je do vrata.

Lop­ta je proš­la pokraj vra­ti­ju. > Lop­ta je proš­la pokraj vrata.

 

MNOŽINA

MNOŽINA

N

vrata
jata

G

vrata
jata

D

vratima
jatima

A

vrata
jata

V

vrata
jata

L

vratima
jatima

I

vratima
jatima

Ilus­tra­ci­ja: Ivan, Pexels