Zahtijevan ili zahtjevan

Piše li se zahtjevan ili zahtijevan?

Pri­dje­vi zah­tje­van i zah­ti­je­van zapra­vo su dva pri­dje­va sa slič­nim zna­če­njem. Oba obli­ka u osno­vi ima­ju zah­tjev, no budu­ći da je oblik zah­ti­je­van gla­gol­ski pri­djev trp­ni nas­tao od gla­go­la zah­ti­je­va­ti, on je saču­vao skup ije. To je zapra­vo i dobro jer nam olak­ša­va raz­li­ko­va­nje ovih riječi.

Pri­djev zah­tje­van zna­či „koji pos­tav­lja veli­ke ili čes­te zah­tje­ve”, odnos­no „koji tra­ži mno­go tru­da i ula­ga­nja”. Tako može­mo ima­ti zah­tje­van pri­je­vod − pri­je­vod koji je težak i izazovan.

Gla­gol­ski pri­djev zah­ti­je­van zna­či „koji je neto zatra­žio”, „koji neto zah­ti­je­va”. Zah­ti­je­van pri­je­vod bio bi kon­kre­tan pri­je­vod koji je net­ko zatra­žio ili naručio.

Iako rijet­ko (ako ika­da) dola­ze zajed­no, mogu­će su kom­bi­na­ci­je poput zah­ti­je­van zah­tje­van pri­je­vod − zatra­žen ili naru­čen težak prijevod.

Budu­ći da su im zna­če­nja jas­no raz­gra­ni­če­na, samo tre­ba nauči­ti koji oblik sadr­ža­va ije, a koji je. Nije naod­met ni zna­ti da je gla­gol­ski pri­djev zah­ti­je­van osjet­no rje­đi u upo­tre­bi. No naj­lak­še ćemo ove pri­dje­ve raz­li­ko­va­ti sta­vi­mo li ih u žen­ski ili sred­nji rod − teško da ćemo se zabu­ni­ti izme­đu slje­de­ćih obli­ka: zah­tje­van dogo­vor, zah­tjev­na zada­ća i zah­tjev­no rje­še­nje, odnos­no zah­ti­je­van dogo­vor, zah­ti­je­va­na zada­ća i zah­ti­je­va­no rje­še­nje. Sto­ga i zah­ti­je­va­na zah­tjev­na rad­nja ili zah­ti­je­va­no zah­tjev­no rje­še­nje zvu­če razumljivije.

Kao što vidi­mo, osim po odra­zu jata (ije ili je), ovi se pri­dje­vi raz­li­ku­ju i po tome što oblik zah­tje­van (zah­tjev­na, zah­tjev­no) ima nepos­to­ja­no a, dok ga oblik zah­ti­je­van (zah­ti­je­va­na, zah­ti­je­va­no) nema, odnos­no on zadr­ža­va a „pos­to­ja­nim”.

Ilus­tra­ci­ja: Ketut Subiyan­to, Pexels