Elektronska pošta ili elektronička pošta

Pri­djevi elek­tron­ski i elek­tro­nički odnosni su pri­djevi. Oba su dobra, ali imaju raz­li­čita značenja.

[Autor: Pascual López]

[Autor: Pas­cual López]

Elek­tron­ski je nas­tao prema ime­nici elek­tron (elektron- + -ski > elek­tron­ski), a zna­če­nje mu je „koji se odnosi na elek­trone”. Tako govo­rimo o elek­tron­skom omo­taču, snopu ili mikro­skopu, odnosno o elek­tron­skoj ljusci, cijevi ili leći.

Elek­tro­nički je nas­tao prema ime­nici elek­tro­nika (elektronik- + -ski > elek­tro­nički), a znači „onaj koji se odnosi na elek­tro­niku”. Ono što se teme­lji na elek­tro­nič­kim ure­đa­jima ne valja nazi­vati elek­tron­skim, nego elek­tro­nič­kim, što znači da govo­rimo o elek­tro­nič­kom računu, zapisu, izda­vaš­tvu, ban­kar­stvu, odnosno o elek­tro­nič­koj glazbi, knjizi ili pošti.

Scroll To Top