Elektronička ili elektronska pošta

Elektronska ili elektronička pošta

Pri­dje­vi elek­tron­ski i elek­tro­nič­ki odnos­ni su pri­dje­vi. Oba su dobra, ali ima­ju raz­li­či­ta značenja.

Elek­tron­ski je nas­tao pre­ma ime­ni­ci elek­tron (elek­tron- + ‑ski > elek­tron­ski), a zna­če­nje mu je „koji se odno­si na elek­tro­ne”. Tako govo­ri­mo o elek­tron­skom omo­ta­ču, sno­pu ili mikro­sko­pu, odnos­no o elek­tron­skoj ljus­ci, cije­vi ili leći.

Elek­tro­nič­ki je nas­tao pre­ma ime­ni­ci elek­tro­ni­ka (elek­tro­nik- + ‑ski > elek­tro­nič­ki), a zna­či „onaj koji se odno­si na elek­tro­ni­ku”. Ono što se teme­lji na elek­tro­nič­kim ure­đa­ji­ma ne valja nazi­va­ti elek­tron­skim, nego elek­tro­nič­kim, što zna­či da govo­ri­mo o elek­tro­nič­kom pot­pi­su, raču­nu, izda­vaš­tvu, ban­kar­stvu, odnos­no o elek­tro­nič­koj glaz­bi, knji­zi ili elek­tro­nič­koj pošti.

rawpixel​.com, Fre­epik