Blagovaonica

Blagavaonica ili blagovaonica

U hrvat­skom se stan­dard­nom jezi­ku pre­po­ru­ču­je oblik bla­go­va­oni­ca. Riječ je pra­vil­no izve­de­na pre­ma gla­go­lu bla­go­va­ti, i to tako da je na infi­ni­tiv­nu osno­vu dodan nas­ta­vak ‑oni­ca: bla­go­va- + ‑oni­ca > blagovaonica.

Ime­ni­ce tvo­re­ne sufik­som ‑oni­ca nas­ta­ju pre­ma gla­go­li­ma i goto­vo isklju­či­vo ozna­ču­ju pros­tor u kojem se odvi­ja ono što gla­gol opi­su­je, sto­ga se i nazi­va­ju mjes­nim ime­ni­ca­ma. Tako je bla­go­va­oni­ca mjes­to u kojem se blaguje.

U govo­ru se čuju i obli­ci bla­go­va­ona i bla­ga­va­ona. Narav­no, izme­đu ovih je dvi­ju rije­či bolje iza­bra­ti oblik bla­go­va­ona, no u stan­dard­nom se jezi­ku pred­nost daje obli­ku bla­go­va­oni­ca.

Ilus­tra­ci­ja: Jill Wel­lin­g­ton, Pixbay