Papirnati ili papirni

Papirnati ili papirni

U hrvat­sko­me se stan­dard­nom jezi­ku ovi srod­ni pri­dje­vi zna­čenj­ski raz­li­ku­ju, no u govo­ru se čes­to brka­ju jer ih nije lako jas­no razgraničiti.

Papir­nat (s odre­đe­nim obli­kom papir­na­ti) zna­či „koji je nači­njen od papi­ra”. U osnov­nom je zna­če­nju to gra­div­ni pri­djev. Govo­ri­mo tako o papir­na­tim rup­či­ći­ma/mara­mi­ca­ma, papir­na­tim ubru­si­ma, papir­na­tim vre­ći­ca­ma, papir­na­tom nov­cu, papir­na­tom avi­onu, papir­na­toj čaši, papir­na­tom cvi­je­ću

Pri­djev papir­nat može ima­ti i pre­ne­se­no zna­če­nje i tada naj­češ­će ozna­ču­je nešto što nije zaži­vje­lo, što je ute­me­lje­no na teorij­skim, a ne na stvar­nim teme­lji­ma: papir­na­ti zako­ni, papir­na­te prog­no­ze, papir­na­to zna­nje...

Pri­djev papir­ni odnos­ni je pri­djev sa zna­če­njem „koji se odno­si na papir”. Odnos­ni pri­dje­vi nema­ju neo­dre­đe­ne obli­ke, sto­ga oblik papi­ran ne sma­tra­mo dije­lom hrvat­sko­ga stan­dard­nog jezi­ka. Pri­djev papir­ni rje­đe je u upo­tre­bi, a sudje­lu­je u sin­tag­ma­ma poput: papir­na indus­tri­ja, papir­na masa, papir­na kaša, papir­ni otpad

Ilus­tra­ci­ja: Wed­ding Pho­to­grap­hy, Uns­plash