Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju je datuma ime mje­seca uvi­jek u geni­tivu, dakle pišemo: siječ­nja, veljače, ožujka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­blema, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­seca − stu­de­noga.

Za raz­liku od imena svih osta­lih mje­seci, stu­deni nije ime­nica nego poime­ni­čeni pri­djev. On je pre­uzeo ulogu ime­nice, ali se i dalje skla­nja kao pridjev.

Studeni

S obzi­rom na to da pri­djevi u geni­tivu imaju nave­zak a, koji možemo, ali i ne moramo upo­treb­lja­vati, jav­lja se nedo­umica tre­bamo li ime ovoga mje­seca pisati kao stu­de­noga ili stu­de­nog. Ni za jedan se od ovih oblika ne može reći da je pogre­šan. Ipak, s obzi­rom na to da je riječ o poime­ni­če­nom pri­djevu, a pri sklo­nidbi pri­djeva vri­jedi načelna pre­po­ruka da se nave­zak dodaje kada je pri­djev osa­mos­ta­ljen, možemo reći da odre­đenu pred­nosti imaju oblici s nave­skom (stu­de­noga, odnosno stu­de­nomu i stu­de­nome).

Scroll To Top