Kći i kćer

Mati i mater

Ime­ni­ca mati, kao i ime­ni­ca kći, nekoć je pri­pa­da­la r‑sklonidbi. Ta sklo­nid­ba u hrvat­skom jezi­ku više ne pos­to­ji, no saču­va­ni su nje­zi­ni osta­ci u obli­ku mor­fe­ma ‑er- koji sadr­ža­va veći­na padež­nih obli­ka ovih dvi­ju ime­ni­ca. Ova ime­ni­ca danas pri­pa­da e‑sklonidbi (kao žena ili maj­ka), no od te sklo­nid­be ipak odstu­pa­ju obli­ci u nomi­na­ti­vu, aku­za­ti­vu i voka­ti­vu jednine.

 

JEDNINA

MNOŽINA

N

mati
matere

G

matere
matera

D

materi
materama

A

mater
matere

V

mati
matere

L

materi
materama

I

materom
materama

Kao i kod ime­ni­ce kći, i kod ove se ime­ni­ce neri­jet­ko gri­je­ši tako da se aku­za­tiv­ni oblik upo­treb­lja­va umjes­to nomi­na­tiv­nog obli­ka. Da bismo ih zna­li raz­li­ko­va­ti, valja se pri­sje­ti­ti padež­nih pita­nja (za nomi­na­tiv gla­se tko?/što?, a za aku­za­tiv koga?/što?).

To je moja mater. > To je moja mati.

Meni je tako mater uvi­jek govo­ri­la. > Meni je tako mati uvi­jek govorila.

Bili otac i mater i ima­li tri­na­es­to­ri­cu sino­va. > Bili otac i mati i ima­li tri­na­es­to­ri­cu sinova.

Čekam mati. > Čekam mater.

Ilus­tra­ci­ja: Eli­na Fairyta­le, Pexels