Oko - oka - oči

Kako se sklanja imenica oko?

Baš kao i ime­ni­ca uho (v.) i ime­ni­ca oko sta­ra je ime­ni­ca. Kada ozna­ču­je organ vida, mno­ži­na rije­či oko gla­si oči. Pro­mo­tri­mo li bolje, vidjet ćemo da je ova riječ u jed­ni­ni sred­nje­ga roda (ovo oko), a u mno­ži­ni žen­sko­ga roda (ove oči, ovih oči­ju...).

No kada ime­ni­cu oko upo­treb­lja­va­mo s oba, dva, tri ili četi­ri te s bro­je­vi­ma koji zavr­ša­va­ju na dva, tri ili četi­ri, umjes­to obli­ka za mno­ži­nu upo­treb­lja­va­mo „dvo­jin­ske” obli­ke (dva oka, tri oka, tri­de­set četi­ri oka, ali pet oči­ju, tri­de­set šest oči­ju).

OKOTJELESNI ORGAN VIDA

JEDNINA

MNOŽINA

DVOJINA

N

oko
oči
oka

G

oka
očiju
oka

D

oku
očima
očima

A

oko
oči
oka

V

oko
oči
oka

L

oku
očima
očima

I

okom
očima
očima

Ti se „dvo­jin­ski” obli­ci upo­treb­lja­va­ju (i) u mno­ži­ni kada se riječ oko upo­treb­lja­va u pre­ne­se­no­me zna­če­nju (oka na mre­ži, oka na krum­pi­ru). Naime u pre­ne­se­no­me se zna­če­nju ne upo­treb­lja­va­ju raz­li­či­ti obli­ci uz oba, dva, tri i četi­ri (vidim oko na krum­pi­ru, vidim dva oka na krum­pi­ru, vidim pet oka na krum­pi­ru, vidim oka na krum­pi­ru).

OKOPRENESENO ZNAČENJE

JEDNINA

MNOŽINA (I DVOJINA)

N

oko
oka

G

oka
oka

D

oku
očima

A

oko
oka

V

oko
oka

L

oku
očima

I

okom
očima

Ilus­tra­ci­ja: Miha­il Pro­ko­penk, Pixa­bay