Studenog ili studenoga

Studenog ili studenoga

Pri bilje­že­nju datu­ma ime mje­se­ca uvi­jek je u geni­ti­vu, dak­le piše­mo: siječ­nja, velja­če, ožuj­ka… S geni­ti­vom uglav­nom nema pro­ble­ma, osim s geni­ti­vom jed­nog mje­se­ca − stu­de­no­ga.

Za raz­li­ku od ime­na svih osta­lih mje­se­ci, stu­de­ni nije ime­ni­ca, nego poime­ni­če­ni pri­djev. On je pre­uzeo ulo­gu ime­ni­ce, ali se i dalje skla­nja kao pridjev.

POIMENIČENI PRIDJEV

IMENICA

N

studeni
listopad

G

studenog(a)
listopada

D

studenom(u/e)
listopadu

A

studeni
listopad

V

studeni
listopade

L

studenom(e/u)
listopadu

I

studenim
listopadom

S obzi­rom na to da pri­dje­vi u geni­ti­vu ima­ju nave­zak a, koji može­mo, ali i ne mora­mo upo­treb­lja­va­ti, jav­lja se nedo­umi­ca tre­ba­mo li ime ovog mje­se­ca pisa­ti kao stu­de­no­ga ili stu­de­nog. Ni za jedan se od ovih obli­ka ne može reći da je pogre­šan. Oba su dobra. Ipak, s obzi­rom na to da je riječ o poime­ni­če­nom pri­dje­vu, a pri sklo­nid­bi pri­dje­va vri­je­di načel­na pre­po­ru­ka da se nave­zak doda­je kad je pri­djev osa­mos­ta­ljen (kad iza nje­ga ne sli­je­di ime­ni­ca), može­mo reći da u stan­dard­nom jezi­ku odre­đe­nu pred­nos­ti ima­ju obli­ci s nave­skom (stu­de­no­ga, odnos­no stu­de­no­mu i stu­de­no­me). Una­toč tomu, tre­ba­mo biti svjes­ni i činje­ni­ce da naves­ci sto­lje­ći­ma pola­ga­no nes­ta­ju iz upo­tre­be kao pos­lje­di­ca jezič­ne eko­no­mič­nos­ti i da će se taj trend nastaviti.

Ilus­tra­ci­ja: Anas­ta­sia Lash­ke­vich, Pexels