Tag Archives: hvala

Zahvaliti (se)

Zahva­liti i zahva­liti se zapravo su dva gla­gola. Iako im se u govoru zna­če­nja često brkaju, bilo bi dobro nas­to­jati ih raz­li­ko­vati u stan­dard­nom jeziku. Gla­go­lom zahva­liti izra­ža­vamo svoju zahval­nost na nečemu. Zahva­lju­jem vam na ponudi. Zahva­lju­jem na pozivu za sudje­lo­va­nje na sve­ča­noj proslavi. Zahva­lju­jemo vam na gostoprimstvu. I gla­go­lom zahva­liti se na neki način izra­ža­vamo zahval­nost, ali ponu­đeno na ... Read More »

Hvala lijepa ili hvala lijepo

Pri upo­trebi izraza zahval­nosti valja se odlu­čiti za oblik hvala lijepa (u super­la­tivu hvala naj­ljepša). Riječ je naime o spoju ime­nice žen­skog roda (hvala) i odgo­va­ra­ju­ćeg pri­djeva (lijepa). Ono što zbu­njuje jest polo­žaj pri­djeva iza ime­nice, što nije uobi­ča­jeno, no to je zapravo spoj ime­nice i pri­djeva kao na pri­mjer lijepa uspo­mena (lijepa hvala). Da je hvala uis­tinu ime­nica žen­skog ... Read More »

Scroll To Top