Category Archives: Jezični savjeti

Muzejem ili muzejom

Ime­nice muškog roda (a‑sklonidbe) u ins­tru­men­talu imaju nas­ta­vak ‑om, mno­žin­ski im je ume­tak ‑ov (ako ga imaju), dok se posvojni pri­djev tvori sufik­som ‑ov (ako se s obzi­rom na zna­če­nje ime­nice može tvo­riti). Dakle prema ime­nici djed imamo ins­tru­men­tal djedom, nomi­na­tiv mno­žine djedovi, a posvojni pri­djev djedov. No kod nekih ime­nica dolazi do pri­je­glasa te se samo­glas­nik o zamje­njuje samo­glas­ni­kom ... Read More »

Nova godina ili nova godina

Nova godina

Tko se nije našao u situ­aciji da ne zna kako čes­ti­tati nado­la­zeću godinu − što pisati veli­kim počet­nim slo­vom, a što malim? Kada mis­limo na praz­nik, 1. siječ­nja, pišemo Nova godina. Prva riječ u ime­nima blag­dana i praz­nika piše se veli­kim počet­nim slo­vom, a ostale malim, osim u slu­ča­je­vima kad su i same vlas­tito ime. To kon­kretno znači da kada nekomu ... Read More »

Pojasovi ili pojasevi

Neke ime­nice muškog roda iza­zi­vaju dvojbu u ins­tru­men­talu jed­nine i u mno­žin­skim obli­cima ako imaju dugu mno­žinu (tj. mno­žinu s umet­kom); pri­mje­rice glasi li ins­tru­men­tal jed­nine ime­nice pojas pojasom ili pojasem, a nomi­na­tiv mno­žine pojasovi ili pojasevi (uz nedvoj­ben oblik pojasi, naravno). Dru­ga­čije rečeno, dodaje li se osnovi (pojas-) nas­ta­vak -om ili -em u ins­tru­men­talu, odnosno ume­tak -ov- ili -ev- ... Read More »

Otočki i otočni

Oba su ova pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Jedan je nas­tao prema općoj ime­nici otok, a drugi prema vlas­ti­toj ime­nici Otok. S obzi­rom na to da ove ime­nice imaju jed­nak gla­sovni sas­tav, i nji­hovi su pri­djevi mogli biti jed­naki, no kako hrvat­ski jezik pri­djeve tvori na više načina, to je bogat­stvo pri­rodno isko­ri­šteno za lakšu komunikaciju. Prema ime­ni­cama koje ... Read More »

Vremenom ili s vremenom

Koji je izraz dobar, s vre­me­nom će biti bolje ili vre­me­nom će biti bolje? U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku s ins­tru­men­ta­lom riječi vri­jeme − kada je u službi pri­ložne oznake vre­mena − dolazi pri­jed­log s. Vre­me­nom će biti bolje. > S vre­me­nom će biti bolje. Vre­me­nom će se i to rije­šiti. > S vre­me­nom će se i to riješiti. Nje­gov je ... Read More »

Scroll To Top