Category Archives: Jezični savjeti

Impressum ili impresum

Ime­nicu impre­sum pre­uzeli smo iz latin­skog jezika (prema impre­ssum − „ono što je utis­nuto”). Ona ozna­čuje ukup­nost poda­taka o nekoj publi­ka­ciji: ime autora i izda­vača, vlas­nika autor­skih prava, godinu i mjesto izda­va­nja i slično. Riječ je s vre­me­nom ušla u hrvat­ski jezik i danas je nje­gov puno­pra­van član. Što­više, i nemamo drugi izraz za ovaj pojam. Dakle ako je ovaj ... Read More »

Božićni ili božićni

[Autor: Ron Doke]

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blag­dani, Božićni ukrasi… samo neki od nat­pisa koje ne možemo izbjeći ovih dana. Pro­blem je naravno u tome što su pogrešno napi­sani i „bodu nam oči”. Božić je vlas­tito ime (ime blag­dana) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­djevi nas­tali prema vlas­ti­tim ime­nima mogu se pisati i veli­kim i malim počet­nim ... Read More »

Čestit Božić ili sretan Božić

Božić

Rijetko se tko pos­ljed­njih deset­ljeća nije našao u situ­aciji da pri čes­ti­ta­nju Božića ne zna koji pri­djev upo­tri­je­biti, čes­tit ili sre­tan. Kao što znamo, danas se upo­treb­lja­vaju oba načina čes­ti­ta­nja (i čes­tit Božić i sre­tan Božić), te su time oba dopu­štena, a s vre­me­nom će prev­la­dati onaj koji govor­nici odaberu. Pri­djev sre­tan svi razu­mi­jemo i nje­gova upo­treba ni u kojoj ... Read More »

Je li obećanje dano ili dato?

Riječi dan i dat gla­gol­ski su pri­djevi trpni. Pojed­nos­tav­ljeno rečeno, ovaj se gla­gol­ski oblik tvori uglav­nom od pri­je­laz­nih gla­gola doda­va­njem sufiksa: ‑n, ‑en, ‑jen, ‑ven ili ‑t. Pod­sje­timo se, pri­je­laz­nim gla­go­lima sma­tramo gla­gole koji imaju dopunu u aku­za­tivu (padežu koji odgo­vara na pita­nja koga? što?). obe­ćati − obećan namo­čiti − namočen pro­mi­je­niti − promijenjen pri­kriti − prikriven poz­nati − poznat Gla­gol­ski ... Read More »

Smijemo li designirati?

U osnovi je gla­gola iz nas­lova latin­ski gla­gol desig­nare, „ozna­čiti, ozna­či­vati”, a mi smo ga pre­uzeli u zna­če­nju „odre­diti, ime­no­vati koga za važnu duž­nost”, odnosno u opće­ni­tom zna­če­nju „odre­diti, pre­do­dre­diti”. Ovaj se gla­gol u hrvat­skom jeziku upo­treb­ljava vrlo rijetko, ali je u nave­de­nim zna­če­njima pot­puno dobar (desig­ni­rani kar­di­nal, desig­ni­rani minis­tar). No u novije vri­jeme možemo naići na jedan drugi gla­gol ... Read More »

Scroll To Top